De Stichting

De Stichting Sint Anthony Gasthuis heeft ten doel:

  • Het beheer, de exploitatie alsmede de instandhouding van het haar toebehorend monumentaal erfgoed aan de Rademarkt 29 te 9711 CT Groningen (hofje met woningen met onder- en bijgelegen grond).
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
  • Samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van De Stichting werkzaam zijn.
  • Alle andere wettige middelen.

De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

Postadres
Stichting Sint Anthony Gasthuis te Groningen
De Ring 31
9313 TE Leutingewolde

E-mail: voogdij@sintanthonygasthuis.com
Website: www.sintanthonygasthuis.com

Kamer van Koophandel 41009977
IBAN: NL40 INGB 0685 5821 08
BTW NL816643520B01

Sint Anthony Gasthuis

Rademarkt 29
Groningen