Privacy-AVG

Privacy Statement Stichting Sint Anthony Gasthuis

De Stichting Sint Anthony Gasthuis respecteert uw privacy. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw gegevens doen en wat uw rechten zijn. Zodoende kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Wie is de Stichting Sint Anthony Gasthuis?

De Stichting Sint Anthony Gasthuis, Rademarkt 29 te (9711 CT) Groningen (Kamer van Koophandel: 41009977) is een stichting met het doel: het beheer, de exploitatie alsmede de instandhouding van het haar toebehorend monumentaal erfgoed aan de Rademarkt 29 te 9711 CT Groningen.

Waarop is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten ten behoeve van het beheer en de exploitatie van het Sint Anthony Gasthuis te Groningen. Onder het beheer en de exploitatie van het Sint Anthony Gasthuis vallen de activiteiten met betrekking tot de verhuur van de woningen in het Sint Anthony Gasthuis en de activiteiten met betrekking tot de Bed & Breakfast in het Sint Anthony Gasthuis.

Welke gegevens verwerken wij?

Zowel voor verhuur van onze woningen * als voor het verblijf in onze Bed & Breakfast verwerken wij uw gegevens.

Gegevens wanneer u een van onze woningen huurt

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Beroep
 • Machtiging minderjarige of evt. borgstelling
 • Huurovereenkomst
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Voor de uitvoering van de huurovereenkomst verwerken wij deze gegevens. U geeft toestemming voor het verwerken van de gegevens, zonder deze (verwerking van) gegevens is het niet mogelijk een woning te huren.

Wanneer u wilt verblijven of verblijft in onze Bed & Breakfast

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het verblijf in de Bed & Breakfast verwerken wij deze gegevens. U geeft toestemming voor het verwerken van de gegevens, zonder deze (verwerking van) gegevens is het niet mogelijk te verblijven in de Bed & Breakfast.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met wie delen wij uw gegevens?

Soms geven wij uw gegevens door en soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • reparateurs, aannemers, loodgieters en onderhoudsbedrijven om werkzaamheden in uw woning uit te kunnen voeren;
 • de bank, ten behoeve van betalingsdoeleinden;
 • incassobureaus en deurwaarders, ten behoeve van betalingsdoeleinden;
 • advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil;
 • dienstverleners zoals accountants;

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Nee, wij verwerken uw gegevens alleen binnen de EU. Aangezien de privacyregelgeving van toepassing is binnen de EU, kan daarmee een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld niet aan profiling doen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Zo heeft alleen een beperkt aantal personen binnen de Stichting Sint Anthony Gasthuis toegang tot uw gegevens om verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking te voorkomen.

Wij spannen ons verder naar redelijkheid in onze systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk dat u uw de rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan uitoefenen. Het betreft de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Komt u er niet uit of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten dan kunt u mailen naar c.g.tol@sintanthonygasthuis.com (secretaris-voogd Sint Anthony Gasthuis)

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om tevreden huurders en gasten te hebben. Wij doen er alles aan om dit na te streven, maar het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via mailen naar c.g.tol@sintanthonygasthuis.com (secretaris-voogd Sint Anthony Gasthuis)

Wijzigingen

Sint Anthony Gasthuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de AVG. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, raden wij u aan om dit statement regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens doorgeeft.

Dit privacy statement is vastgesteld op 24 mei 2019

Sint Anthony Gasthuis

Rademarkt 29
Groningen